Torsten Schack Pedersen

Medlem af Folketinget og Venstres Erhvervsordfører

Lokale Resultater

Jeg arbejder hver eneste dag for at sætte Thy og Mors på dagsordenen. Gennem årene har jeg opnået en række resultater for Thy, Mors og hele Nordjylland - dem kan du se her: 

LETTERE ADGANG TIL LAG- OG FLAGMIDLER 

I foråret 2017 besøgte jeg indehaveren af Gaardbageriet, der fortalte om, det bøvl hun oplevede i forbindelse med ansøgningen af tilskudsmidler. Midlerne kommer fra EU og Erhvervsstyrelsen, og har til formål at støtte innovation og udvikling i lokale landdistrikts- og fiskeriprojekter. 

STATSLIG MEDFINANSIERING PÅ 125 MIO. KR. TIL UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN

Hanstholm Havn er en vigtig arbejdsplads for mange i Thy og på Mors, og i mine 12 år som medlem af Folketinget, har jeg kæmpet for en statslig medfinansiering til en udvidelse af havnen. Det lykkedes i 2017 at sikre 125 mio. kr. fordelt over 25 år! Nu får Hanstholm Havn endelig en ambitiøs udvidelse med bedre forhold.

SALG AF TRANUM KLIT CAMPING

Jeg var med til at sikre Tranum Klit Campings overlevelse. I 2017 
ville den lokale skovfoged i Jammerbugt lukke campingpladsen, på trods af, at regernigsgrundlaget stod, at statslige pladser skulle sættes til salg. Ved lovforslagets høring sikrede berørte campister, Jammerbugts borgmester og jeg selv, at demokratiets stemme blev hørt; campingpladsen blev sat til salg.

49 MIO. TIL DANSK SKALDYRSCENTER på MORS

Hele 49 mio. kr. til finansiering af modtagelsescenter for Skaldyrsturisme og udvikling af et østersklækkeri på Mors er afsat via Finansloven. Regeringen er med til at skabe gode initiativer i hele Danmark. Men som folkevalgt på Mors er, det er helt selvfølgeligt, at jeg arbejder for forbedringer i mit nærområde. 

STATENS MUSEUM FOR KUNST I DOVERODDE

Vi har på årets finanslov afsat 6 mio. kr. til en SMK filial i Doverodde. Det var afgørende for mig at få staten med ind over projektet for at bane vejen, så kan thyboerne se frem til endnu en kulturinstitution i særklasse.

SØSTJERNER I FODERSTOF

Efter en lang kamp og en ihærdig indsats er det lykkedes mig at få godkendt brug af søstjerner i dyrefoder. EU-lovgivningen blev ændret, og godkendelsen slår to fluer med et smæk: Lidt færre søstjerner i Limfjorden og et nærende produkt i foderstof. Desværre har Foreningen Muslingeerhvervet ikke kunne se økonomiske perspektiver i at bygge en fabrik på Ørodde på Nykøbing Mors, så projektet blev droppet.

ØSTERILD VINDMØLLE TESTCENTER uden nordlig mølle 

Jeg var med til at sikre en udvidelse af testvindmøllecenteret i Østerild, og den nordligste mølle blev fjernet. Jeg stillede krav om, at der i aftalen utvetydigt skulle stå, at lyset skrues ned, så de, der bor omkring ikke generes. 

ARBEJDSPLADSER I THISTED

Jeg er rigtig stolt af, at Thisted får tildelt 50 nye job i forbindelse med etableringen af det nye SKAT. Det er en entydig vej mod et Danmark i bedre balance.

BILLIGERE SOMMERHUSE

1. maj blev det billigere at købe sommerhus! Mit forslag om at hæve realkreditgrænsen fra 60 til 75 pct. gør, at flere kan realisere sommerhusdrømmen for mange danskere. Det er godt for turismen, og den udvidede planlov gør det samtidigt muligt at øge udbuddet af sommerhusgrunde, der kan bebygges.

HØJERE HASTIGHEDER PÅ SIKRE LANDEVEJE

Nu er det tilladt at køre hurtigere og stadig overholde loven. Det er sund fornuft, at vi hæver fartgrænserne, og gør det lettere at være pendler. Vi tilgodeser bl.a. Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev og mellem Thisted og Vildsund. 

LIDT LETTERE FOR ERHVERVSDRIVENDE

Ved valget i 2015 lovede jeg at arbejde for at fjerne unødige afgifter og skatter - det er gift for både vækst og udvikling. Regeringen har fjernet PSO-afgiften, reduceret NOx-afgiften kraftigt og nedsat bo- og gaveafgift fra 15 til 5 pct. når virksomheder går i arv.

MODERNISERING OG LIBERALISERING AF PLANLOVEN

VLAK-regeringen har sammen med S og DF moderniseret og liberaliseret planloven. På den måde har vi henrettet rigide regelsæt, så det hverken forhindrer virksomheder i at opstå eller udvide, eller gør skade på vores natur. 

OPRETTELSE AF BREDBÅNDSPULJEN

Jeg stod bag Venstres valgløfte om en statslig finansieret bredbåndspulje, så ingen straffes for at bosætte sig i landdistrikterne. I 2016 og 2017 har puljen i alt hjulpet over 7.500 adresser i hele landet med at få lynhurtigt internet. Det viser blot, at Bredbåndspuljen virker efter hensigten. 

DRAMA A

I foråret 2016 sikrede jeg, og daværende Undervisningsminister, Ellen Trane Nørby (V), fremtiden for Drama A linjen på Morsø Gymnasium. Regeringens udspil til en ny gymnasiereform kunne potentielt betyde, at skolen blev nødsaget til at lukke dramalinjen. 

BEDRE VILKÅR FOR LANDBRUG-, FISKERI- OG FØDEVAREERHVERVET

Efter Folketingsvalget i 2015 gav den daværende V-regering en nødvendig håndsrækning ved at indføre en fødevare- og landbrugspakke, som bl.a. fjernede kravet om randzoner.

På min opfordring fjernede tidligere minister Eva Kjer Hansen §3, fordi den ville forbyde landbrugsægteparret Bo og Mie Mommer i Vesløs, Thy at gøde med konventionel kvæggødning. 

Naturpakken 2016

Regeringen har afsat 20 mio. kr. i naturpakken til lokale projekter, der skal skabe mere dynamik, bedre fødegrundlag for dyr og bedre naturoplevelser på statens arealer og 15 mio. kr. til biodiversitetsskov. Det er glædeligt, at regeringen har valgt at afsætte 1.705.000 kr. til Thy. Thy Korsø Klitplantage, Thy Vandet og Bavn plantager, Thy Tved, Isbjerg og Nors Sø og Thy Fosdalen får alle del i puljen og kan se frem til stor udvikling.

FLERE UDDANNELSER TIL UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (UCN)

Efter flere års arbejde er det lykkes at få overdraget sygplejerske-, pædagog- og pædagogiskassistent uddannelserne fra VIA til University College Nordjylland. Dermed er alle korte- og mellemlange videregående uddannelser samlet i nordjysk regi. 

DANSK SKALDYRCENTER

På min opfordring sikrede daværende fødevareminister Henrik Høegh igennem Finansloven 2011 statslig finansiering til Dansk Skaldyrcenter på Mors. 

HASTIGHEDSFORØGNING

Da VK-regeringen forhøjede hastighedsgrænsen på udvalgte hovedlandeveje var jeg med til at sikre, at hastigheden på A26 på Mors blev hævet til 90 km/t.

FAIR UDLIGNING I THISTED OG MORS

VK-regeringens udligningsreform gav flere penge til Thisted og Morsø Kommuner. Modsat under den S-ledede regering, hvor udligningsreformen kostede Thisted Kommune godt 2 mio. kr. og Morsø Kommune knap 5,5 mio. kr.

Nedrivningspulje

I 2009 indførte VK-regeringen en nedrivningspulje, som gør det muligt at rive faldefærdige rønner ned, hvis de skæmmer landsbyområder. I forbindelse med Vækstpakken 2013 blev ordningen efter Venstres påvirkning forlænget.

Kondemneringsregler

Under VK-regeringen blev kondemneringsreglerne strammet, således at kommunerne fik mulighed for at forbyde udlejning af sundhedsskadelige og faldefærdige huse.

Modulvogntog

Da forsøgsordningen med modulvogntog blev indført, var der ikke lagt op til, at Thy og Mors skulle medtages. Ad flere omgange har jeg arbejdet for, at strækningen Hanstholm – Herning kunne bruges til modulvogntog, ligesom A11 fra Holstebro over Thisted til motorvejsnettet i Nordjylland er blevet udbygget, så der kan køre modulvogntog på strækningerne. 

lægeUddannelse i aalborg

Sammen med de øvrige Venstre-folketingsmedlemmer i Nordjylland sikrede jeg oprettelsen af en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. Nu håber vi, at de færdiguddannede læger bliver i Nordjylland, når de har taget deres uddannelse. 

Nationalpark Thy

Da den første nationalpark skulle udpeges var jeg med til at kæmpe for, at Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark. 

Rute A29

I forbindelse med ændringer af hovedlandevejsnettet i Danmark var der lagt op til, at rute A29 mellem Hanstholm og Østerild skulle nedklassificeres. Det var jeg med til at forhindre, så strækningen fortsat har status af statslig hovedlandevej. 

Mobildækning

I forbindelse med auktionen over 800mHz-frekvensbåndet var jeg med til at sikre krav om, at vinderen udbreder dækningen til en lang række postnumre, der i dag oplever dårlig dækning, herunder en række nordjyske. 

Afgifter

I forbindelse med Vækstpakken 2013 lykkedes det at få afskaffet sodavandsafgiften og reduceret ølafgiften. 

Hanstholm Havn

Havnepakke II fra 2010 sikrede 30 mio. kr. til at understøtte udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn.   

Retsbetjening

I forbindelse med retskredsreformen i 2006 blev der oprettet et afdelingskontor i Thisted under retten i Holstebro. Desværre bliver alt for mange lokale sager behandlet i Holstebro til gene for borgerne. Jeg har i flere år arbejdet for at fastholde lokale sager lokalt i Thisted, så systemet ikke kommer før borgerne. 

EU fiskerimidler

Fuld hjemtagning af fiskerimidler fra EU under VK-regeringen. Jeg var med til at sikre, at Danmark søgte det fulde beløb under EU’s fiskeriprogram, så der blev flest mulig penge til rådighed for udviklingen af dansk fiskeri. 

Licens

En lokal enkeltmandsvirksomhed henvendte sig til mig, fordi licensreglerne var urimelig for en enkeltmandsvirksomhed. Jeg tog sagen op og fik lempet reglerne. Nu er erhvervslicensen helt afskaffet. 

Spillovgivning

I Hanstholm kom den årlige julebasar i klemme i forhold til Spillemyndigheden i 2012. Jeg rejste sagen overfor den daværende skatteminister – reglerne blev ændret, så spillelovgivningen ikke forhindrer foreninger i at samle penge ind til lokale foreninger. 

Spildevand 

Stigende udgifter til klimatilpasninger ville også betyde markante stigninger i spildevandsafgiften for mange virksomheder. Under forhandlingerne lykkedes det Venstre at lave en trappemodel, så virksomheder med stort vandforbrug – fx slagterier – får en lavere afgift, så konkurrenceevnen ikke forringes.

Iværksætteri

En iværksætter i Thisted kom i klemme i forhold til myndighederne i forhold til godkendelse og beskatning af en integreret autostol. Jeg fik de tidligere skatteministre Kristian Jensen og efterfølgende Troels Lund Poulsen til at lempe skattereglerne, så autosæder ikke pålægges 180 pct. i afgift. 

Klagemuligheder

I forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet ville Holger K. Nielsen afskære almindelige skatteydere at klage til Landsskatteretten. Som skatteordfører sikrede jeg, at skatteborgerne har fået valgfrihed til selv at vælge, om ens klage skal behandles i et lokalt ankenævn eller hos Landsskatteretten. 

Kørselsfradrag

For at fremme bosætning i landkommuner indførte VK-regeringen højere kørselsfradrag for pendlere i landkommuner. Fra 2007 var Morsø Kommune med – men med seneste vækstpakke sikrede Venstre flere penge til ordningen, så Thisted Kommune nu også er omfattet.