De sidste 17 år har jeg hver eneste dag arbejdet for at sætte Thy og Mors på den politiske dagsorden. Gennem årene har jeg opnået en række lokale, konkrete resultater. Dem finder du herunder. 

Thumbnail


I Denne valgperiode

 • En transportaftale med 700 millioner kroner til udvidelse af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund og ombygning af kryds ved rute 11 og 26 ved Thisted
  En fair erstatning til danske minkavlere og følgeerhverv efter statsministerens ulovlige lukning af erhvervet.

 • Øget kapacitet til rute 34 og 26 mellem Haderup og Skive N

 • En udligningsreform for Nordjylland og ikke Nordsjælland gennem flere penge til Thy, Mors og Nordjylland

 • Maskinmesteruddannelsen til Thisted

 • En landbrugsaftale, der sikrer ordentlige vilkår for dansk landbrug

 • Fuld kompensation til blandt andre nordjyske fiskere efter Brexit

 • En liberalisering af planloven, som sikrer mobildækning i hele landet og lidt bedre udviklingsmuligheder ved kysterne - herunder lokale turismeerhverv  

 • Lempelse af regler for midlertidige indendørs arrangementer, så blomsterudstillinger, loppemarkeder og pop up-events lettere kan godkendes

 • Ekstra markedsføringsmidler til Visit Denmark med andel øremærket til at fremme kystturismen

 • Bedre dækkende kompensationer til dansk kultur- og erhvervsliv, som en af Venstres primære forhandlere under coronapandemien

 • Nedsættelse af Fiskerikommissionen til at sikre fremtidens fiskeripolitik

 • Et forhøjet sommerhusfradrag under coronapandemien

 • En ensartet CO2-beskatning

Med 17 års som folketingsarbejde har jeg sikret

 • 600 mio. kr. til opgradering og udvidelse af A34
 • 16,1 mio. kr. til sundhedshuse i Thy og Mors
 • Statslig medfinansiering på 125 mio. kr. til udvidelse af Hansholm Havn
 • Nyt erhvervsfremmesystem med lokal forankring i nykøbing 
 • 78 flere pladser på  medicinstudiet på Aalborg Universitet
 • Lettere adgang til FLAG- og LAG-midler 
 • Salt - ikke lukning - af Tranum Klit Camping
 • 30 mio. kr. til Dansk Skaldyrscenter på Mors
 • 19 Mio. kr. til østermodtagecenter på Mors 
 • Statens Museum for Kunst filial i Doverodde 
 • Dispensation til at bygge ferieparker i strandbeskyttelseslinjen 
 • 1,3 mio. kr. ekstra til nationalpark fra 2019 til 2023
 • EU-godkendelse til brug af søstjerner i foderstof til svin
 • Østerild vindmølle testcenter er udvidet med to sydlige møller og uden lys om natten  
 • Højere realkreditbelåning til sommerhuse
 • 51 statslige arbejdspladser til SKAT i Thisted
 • Erhvervsdrivende slipper fremover for unødige afgifter såsom PSO og NOX
 • Bredbåndspuljen har fra 2016-2018 hjulpet mere end 12.000 adresser
 • Drama A på Morsø Gymnasium overlevede trods gymnasiereformen
 • Et landmandsægtepar i Vesløs ville blive fældet på Landbrugspakken  §3 - så den fik jeg ændret 
 • 1,7 mio. kroner af naturpakkens 20 mio. kr. gik til Thy i 2016
 • 1 mia. kr. ekstra til de nuværende fællesaftaler om kystsikring
 • Boligjobordning er permanentgjort 
 • Liberalisering og modernisering af planloven
 • Landbrug- og fødevareerhvervet fik bedre vilkår med landbrugspakken fra 2015
 • Statslige medfinansiering til oprettelse af Dansk Skaldyrscenter i 2011
 • Hastighedsforøgelse på A26
 • Mere fair udligning til Thisted og Morsø under den tidligere S-ledede regering: Thisted fik 2 mio. kr. mere og Mors fik 5,5 mio. kr. ekstra 
 • Oprettelse af nedrivningspuljen fra 2009 blev på Venstres initiativ forlænget i 2013 
 • Strammere kondemneringsregler 
 • Forsøgsordning med modulvogntog - her blev Thy og Mors medtaget på mit initiativ, ligesom A11 fra Holstebro over Thisted til motorvejsnettet i Nordjylland er  udbygget
 • Oprettelse af lægeuddannelse på Aalborg Universitet 
 • Da den første nationalpark skulle udpeges var jeg med til at kæmpe for, at Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark
 • Forhindring af nedklassicificering af A29 mellem Hanstholm og Østerild. Derfor har strækningen fortsat status af statslige hovedlandevej
 • I forbindelse med auktionen over 800mHz-frekvensbåndet var jeg med til at sikre krav om, at vinderen skulle udbrede dækningen til postnumre, der i dag har ringe dækning - herunder en række nordjyske
 • Med Vækstpakken 2013 lykkedes det at få afskaffet sodavandsafgiften og reduceret ølafgiften
 • Havnepakke II fra 2010 understøttede udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn med 30 mio. kr.
 • Fuld hjemtagning af fiskerimidler fra EU under VK-regeringen
 • En lokal enkeltmandsvirksomhed henvendte sig til mig. Nu er erhvervslicensen helt afskaffet 
 • I Hanstholm kom den årlige julebasar i klemme i forhold til Spillemyndigheden i 2012. Nu er spillelovgivningen ændret, så foreninger ikke er forhindret i at indsamle penge 
 • Et trappeindeks for spildevand, så konkurrenceevnen ikke forringes for nogle erhverv
 • Autosæder pålægges i fremtiden ikke 180 pct. i afgift 
 • Som skatteordfører sikrede jeg, at skatteborgerne har fået valgfrihed til selv at vælge, om ens klage skal behandles i et lokalt ankenævn eller hos Landsskatteretten
 • For at fremme bosætning i landkommuner indførte VK-regeringen i 2007 højere kørselsfradrag for pendlere i landkommunerne. Den udvidede vi, så den omfattede både Morsø og Thisted Kommune