Torsten Schack Pedersen

Medlem af Folketinget og Venstres Erhvervsordfører

Lokale Resultater

8. juni 2017

Målet med mit arbejde er at sætte Thy og Mors på dagsordenen. Gennem årene har jeg opnået en række resultater for Thy, Mors og Nordjylland overordnet – dem kan du se nedenfor. Du er velkommen til at kontakte mig eller mit kontor, hvis du har spørgsmål til resultaterne. Kontaktoplysningerne finder du ude til højre på siden.

 

Naturpakken 2016

Regeringen har afsat 20 mio. kr. i naturpakken til lokale projekter, der skal skabe mere dynamik, bedre fødegrundlag for dyr og bedre naturoplevelser på statens arealer og 15 mio. kr. til biodiversitetsskov. Det er glædeligt, at regeringen har valgt at afsætte 1.705.000 kr. til Thy. Thy Korsø Klitplantage, Thy Vandet og Bavn plantager, Thy Tved, Isbjerg og Nors Sø og Thy Fosdalen får alle del i puljen og kan se frem til stor udvikling.
 

Flere uddannelser til University College Nordjylland (UCN)

Det er efter flere års arbejde lykkedes at få overdraget sygplejerske-, pædagog- og pædagogisk assistent uddannelserne fra VIA til University College Nordjylland. Dermed er alle korte- og mellemlange videregående uddannelser samlet i nordjysk regi. Det er med til at styrke uddannelsesmiljøet og dermed også væksten og udviklingen i Thisted og Nordjylland. 

 

Dansk Skaldyrcenter

i 2011 blev Dansk Skaldyrcenter på Mors sikret statslig finansiering, da daværende fødevareminister Henrik Høegh på min opfordring fik Skaldyrscenteret på finansloven.

 

Hastighedsforøgning

Da VK-regeringen forhøjede hastighedsgrænsen på udvalgte hovedlandeveje var jeg med til at sikre, at hastigheden på A26 på Mors blev hævet til 90 km/t.

 

Udligningsreform

VK-regeringens udligningsreform gav flere penge til Thisted og Morsø Kommuner. Modsat under den nuværende regering, hvor udligningsreformen kostede Thisted Kommune godt 2 mio. kr. og Morsø Kommune knap 5,5 mio. kr.

 

Nedrivningspulje

I 2009 indførte VK-regeringen en nedrivningspulje, som gør det muligt at rive faldefærdige rønner ned, hvis de skæmmer landsbyområder. I forbindelse med Vækstpakken 2013 blev ordningen efter Venstres påvirkning forlænget.

 

Kondemneringsregler

Under VK-regeringen blev kondemneringsreglerne strammet, således at kommunerne fik mulighed for at forbyde udlejning af sundhedsskadelige og faldefærdige huse.

 

Modulvogntog

Da forsøgsordningen med modulvogntog blev indført, var der ikke lagt op til, at Thy og Mors skulle medtages. Ad flere omgange har jeg arbejdet for, at strækningen Hanstholm – Herning kunne bruges til modulvogntog, ligesom A11 fra Holstebro over Thisted til motorvejsnettet i Nordjylland er blevet udbygget, så der kan køre modulvogntog på strækningerne.

 

Uddannelse

Sammen med alle Venstres nordjyske folketingsmedlemmer var jeg med til at sikre, at der blev etableret en lægeuddannelse i Aalborg.

 

Nationalpark Thy

Da den første nationalpark skulle udpeges var jeg med til at kæmpe for, at Nationalpark Thy blev Danmarks første nationalpark.

 

Rute A29

I forbindelse med ændringer af hovedlandevejsnettet i Danmark var der lagt op til, at rute A29 mellem Hanstholm og Østerild skulle nedklassificeres. Det var jeg med til at forhindre, så strækningen fortsat har status af statslig hovedlandevej.

 

Mobildækning

I forbindelse med auktionen over 800mHz-frekvensbåndet var jeg med til at sikre krav om, at vinderen udbreder dækningen til en lang række postnumre, der i dag oplever dårlig dækning, herunder en række nordjyske.

 

Afgifter

I forbindelse med Vækstpakken 2013 lykkedes det at få afskaffet sodavandsafgiften og reduceret ølafgiften.

 

Hanstholm Havn

Havnepakke II fra 2010 sikrede 30 mio. kr. til at understøtte udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn.  

 

Retsbetjening

I forbindelse med retskredsreformen i 2006 blev der oprettet et afdelingskontor i Thisted under retten i Holstebro. Desværre bliver alt for mange lokale sager behandlet i Holstebro til gene for borgerne. Jeg har i flere år arbejdet for at fastholde lokale sager lokalt i Thisted, så bureaukratiet ikke kommer før borgerne.

 

EU

Fuld hjemtagning af fiskerimidler fra EU under VK-regeringen. Jeg var med til at sikre, at Danmark søgte det fulde beløb under EU’s fiskeriprogram, så der blev flest mulig penge til rådighed for udviklingen af dansk fiskeri.

 

Licens

En lokal enkeltmandsvirksomhed henvendte sig til mig, fordi licensreglerne var urimelig for en enkeltmandsvirksomhed. Jeg tog sagen op og fik lempet reglerne. Og nu er erhvervslicensen helt afskaffet.

 

Spillovgivning

I Hanstholm kom den årlige julebasar i klemme i forhold til Spillemyndigheden i 2012. Jeg rejste sagen overfor den daværende skatteminister – og reglerne blev ændret, så spillelovgivningen ikke forhindrer foreninger i Hanstholm i at samle penge ind til lokale foreninger.

 

Spildevand 

Stigende udgifter til klimatilpasninger ville betyde markante stigninger i spildevandsafgiften for mange virksomheder. Under forhandlingerne lykkedes det at lave en trappemodel, så virksomheder med stort vandforbrug – slagterier blandt andet – får en lavere afgift. Ellers ville virksomhedernes konkurrenceevne blive markant forringet.


Iværksætteri

En iværksætter i Thisted kom i klemme i forhold til myndighederne i forhold til godkendelse og beskatning af en integreret autostol. Jeg fik de tidligere skatteministre Kristian Jensen og efterfølgende Troels Lund Poulsen til at lempe skattereglerne, så autosædet ikke skulle pålægges 180 pct. afgift.

 

Klagemuligheder

I forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet ville Holger K. Nielsen afskære almindelige skatteydere at klage til Landsskatteretten. Som skatteordfører sikrede jeg, at skatteborgerne har fået valgfrihed til selv at vælge, om ens klage skal behandles i et lokalt ankenævn eller hos Landsskatteretten.

 

Kørselsfradrag

For at fremme bosætning i landkommuner indførte VK-regeringen højere kørselsfradrag for pendler i landkommuner. Fra 2007 var Morsø Kommune med – Og med den seneste vækstpakke sikrede Venstre flere penge til ordningen, således at Thisted Kommune nu også er omfattet af ordningen.