Torsten Schack Pedersen

Medlem af Folketinget og Venstres Erhvervsordfører

Lokale Mærkesager

8. juni 2017

Jeg har siddet i Folketinget siden 2005 og arbejder for at sætte Thy, Mors og hele Nordjylland på dagsordenen.


Statslig medfinansiering af udvidelsen af Hanstholm Havn

Hanstholm Havn repræsenterer store muligheder for vækst og beskæftigelse, hvis den udvides. Havnen har en gunstig placering og potentiale, hvis staten går med til at finansiere en ambitiøs udvidelse. Det har jeg arbejdet for i flere år, og det bliver jeg ved med.


Flyt statslige arbejdspladser ud i landet

Alt for mange statslige arbejdspladser er placeret i København og hovedstaden. Flere statslige arbejdspladser vil kunne supplere det private erhvervsliv i Nordjylland. Vi vil se bredere ud i landet, hver eneste gang, der er mulighed for det. Hele landet skal have gavn af offentlige arbejdspladser, så vækst og bosætning også kan komme til områder uden for de store byer. Vi skal have en mere rimelig fordeling af væksten til hele landet. Konkret foreslår Venstre, at vi starter med Geodatastyrelsen (Kort- & Matrikelstyrelsen), som flyttes til Aalborg. I andre lande er statslige arbejdspladser med fordel flyttet væk fra hovedstadsområderne – det skal vi også gøre i Danmark.

 

Mobiliteten i vores område skal være bedre

Der er landevejsstrækninger, hvor det giver mening at hæve fartgrænsen til 90 km/t. Hvis forholdene er til det, skal det være muligt at køre hurtigere end 80 km/t. A11 og A26-A34 skal udvides til en 2-1-løsning, så det bliver nemmere at pendle til og fra Nordvestjylland.

 

Mobil- og bredbåndsdækning

Der er brug for bedre mobil- og bredbåndsdækning i særligt yderområderne. Som teleordfører har jeg været med til at stille krav til teleselskaberne om, at de skal sikre ordentlig dækning. Nogle steder er der stadig brug for en hjælpende hånd, og den vil vi give med en bredbåndsfond på 300 mio. kr. Her skal midlerne bruges til at dække de områder, hvor dækningen i dag ikke er god nok. Ordentlig mobil- og bredbåndsdækning er en af forudsætningerne for vækst, erhvervsliv og bosætning i yderområderne.

 

Lavere skatter og afgifter for erhvervslivet

Private virksomheder er grundlaget for vækst, og de skal ikke tynges af for høje afgifter og unødigt bureaukrati. Regeringen femdoblede NOx-afgiften, og det koster arbejdspladser i Danmark. Særligt energitunge virksomheder rammes af NOx-afgiften – den skal vi af med. Alt for høje skatter og afgifter skal ikke presse danske virksomheder til udlandet.

 

BoligJob-ordningen skal genindføres

BoligJob-ordningen – også kendt som håndværkerfradraget - blev indført under VK-regeringen og har været til glæde og gavn for virksomheder såvel som borgere. Flere end en halv million danskere har benyttet sig af fradraget. Ordningen har over tid skabt 5.000 jobs og 400 lærepladser. Muligheden for at trække op til 15.000 kr. i arbejdsløn fra for hver voksen i en husstand giver luft til travle familier, når en anden vasker vinduerne og klipper hækken. 56 pct. af alle dem, der har brugt håndværkerfradraget, tjener maks. 350.000 kr. om året. Helt almindelige danskere har glæde af BoligJob-ordningen, den skaber vækst og beskæftigelse og mindsker sort arbejde. Vi vil genindføre BoligJob-ordningen, fordi den virker.

 

Mere rimelig kommunal udligning

Den nuværende regering indførte en kommunal udligningsordning, der kostede Thisted Kommune godt 2 mio. kr. og Morsø Kommune næsten 5,5 mio. kr. Vi vil tilbage til en mere rimelig udligning, hvor landdistrikterne ikke skal betale for de større byer.

 

Nærhed i retsbetjeningen

I forbindelse med retskredsreformen for 2006 blev det besluttet at oprette et afdelingskontor under hovedtingstedet i Holstebro. Afdelingskontoret skulle sikre lokal behandling af lokale sager, men udviklingen går den forkerte vej. Alt for mange lokale sager med lokale parter behandles i Holstebro, så borgere, advokater og bisiddere skal rejse til Holstebro for at få behandlet en mindre lokal sag. Det er ikke rimeligt, at systemet på den måde kommer før borgerne. Der skal fortsat være et afdelingskontor i Thisted, og sager med lokale vidner mv. skal behandles lokalt og ikke flyttes til hovedtingstedet.

 

Bedre rammevilkår for landbrug-, fiskeri- og fødevareerhvervet

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har sammen lanceret en fødevare- og landbrugspakke, som skal give den nødvendige håndsrækning til at øge eksporten og skabe arbejdspladser. Potentialet er stort – der kan eksporteres for 50 mia. kr. mere og skabes 25.000 arbejdspladser over fem år, hvis vi gør vilkårene bedre for en af de vigtigste sektorer i Danmark. Kravet om randzoner og efterafgrøder skal fjernes. Harmonikravet for slagtesvin skal hæves til EU-niveau, så danske svineproducenters konkurrencevilkår kommer på omdrejningshøjde med andre lande. Hvis det tilladte antal dyr pr. hektar hæves til EU-normen, kan det øge eksporten med 2,2 mia. kr. Danmark skal ikke være EU-duks – vi skal have vækst med grøn realisme, respekt for miljøet og blik for vækst og eksport.

 

Mere rimelig planlov med respekt for natur såvel som mennesker

Der er brug for at lempe planloven og kystbeskyttelsesreglerne. Vi har alt for mange gange hørt groteske eksempler på borgere, der skulle flytte en bænk eller fjerne en terrasse, fordi den pludselig lå inden for kystbeskyttelseszonen. Susvind Feriekoloni er et godt eksempel, hvor man nu skal fjerne skure og legeredskaber på grund af den udvidede kystbeskyttelseszone. Vi skal af med gammeldags og rigide regler, der forhindrer virksomheder i at udvide og forretninger i at opstå. Vi vil gå på to ben med respekt for naturen såvel som de mennesker, der lever i den.

 

Flere pladser på lægeuddannelsen i Aalborg

Jeg var sammen med alle Venstres øvrige Folketingsmedlemmer fra Nordjylland med til at få oprettet en lægeuddannelse på Aalborg Universitet. Det er et stort plus for universitetet og for Nordjylland. Der mangler desværre læger i yderområderne, og vi ved, at der er bedre mulighed for, at de færdiguddannede læger bliver i Nordjylland, når de har taget deres uddannelse der.

 

Her på siden kan du under ”Lokale resultater” se en oversigt over nogle de resultater, jeg har opnået gennem mine 10 år i Folketinget.